ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Обучения на педагогическите и непедагогическите специалисти

  На 10 и 11 юни в Кюстендил ще се проведе обучение на тема "Учене в класната стая и занимания по интереси. Проектно базирано обучение в групите за целодневна организация на учебния процес" с начален час 09.00.Обучението се реализира от сдружение "Независим учителски синдикат"

От ОУ "Св. Климент Охридски" ще присъстват 2-ма преподаватели.

                                                                                                   ***************************

 На 15 октомври, от 10.00 часа  ще се проведе обучение на педагогически специалисти.

Тема на обучението: „Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по история и цивилизации, география и икономика и гражданско образование“

Място на провеждане: ОУ "Неофит Рилски", гр. Дупница, ул. "Братя Миладинови"№ 3

Брой присъстващи учители: 1

 

                                                                                                        ***********************

На 15 октомври, от 10.00 часа ще се проведе обучение за педагогически специалисти

Тема на обучението: „Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по история и цивилизации, география и икономика и гражданско образование“

Място на провеждане: ОУ "Неофит Рилски", гр. Дупница, ул. "Братя Миладинови"№ 3

Брой присъстващи учители: 1 тук

                                                                                                    ***************************

 

В периода 06 – 07.10.2022 г. в хотел ,,Каза Карина“ в гр. Банско ще се проведе обучение на тема: ,,Модел за цялостна технологична трансформация на образователната институция. Как ефективно да се приложи образователна стратегия и индивидуален план за дигитализация на учебната среда“

Период на провеждане на обучението: 06 – 07.10.2022 г.

Място и период на провеждане на присъственото обучение: гр. Банско, хотел ,,Каза Карина“, ул. ,,Кралев двор“ №5, 06 – 07.10.2022 г.

Начало на обучението: 09:30 часа

Брой присъстващи директори 1

Подробности тук

                                                                                                  *****************************

Център "Интерактивно обучение" организира онлайн обучение на тема: "Обучение по компютърно моделиране за III и IV клас "

Начало 09.00 часа

Брой присъстващи специалисти: 1

Подробности: тук

                                  

                                                                                           **********************************

ЕООД "Дидаско Груп" организира обучение на тема: "Методика на обучението по БДП"

Ще присъстват 8 преподаватели от училището. Обучението ще се проведе в партньоство с Русенския университет "Ангел Кънчев"

Обучението ще се проведе онлайн.

Подробности: тук

                                                                                            *****************************************

"Школо" ООД организира обучение на тема: Игровизация (геймификация) на учебния процес. Обучението ще се проведе в с. Баня, в хотел "Аспа вила", на 30 и 31 октомври. Подробности: тук

                                                                                            *****************************************

Център за съвременно образование организира обучение на тема: "Дигитализация на учебния процес и интерактивни методи на преподаване". Обучението ще се проведе в гр. Банско в хотел "Мурите", на 18, 19 и 20 ноемрви. 

Подробности: тук

                                                                                           ***************************************** 

Националният център за повишаване клалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучение по НП "Мотивирани учители и клалификация" на тема: "Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие" на 02-04.12.2022г. в гр. Банкя, в сградата на НЦПКПС. На обучението ще присъстват 2 преподаватели от училището.

Подробности: тук

                                                                                          ******************************************

Националният център за повишаване клалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучение на тема "Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творчество и критично мислене в училище.". Обучението ще се проведе на 05.12-07.12.2022г. в гр. Банкя, в сградата на НЦПКПС. Ще присъстват 2 преподаватели от училището.

Подробности: тук

                                                                                          ******************************************

Клет България ООД ще проведе обучение на тема "Ролята на учителя при формирането на ценностна система у учениците". Обучението ще се проведе на 24.01.2023г.. Ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                         ******************************************

BG Бъди активен ще проведе обучение на тема "Parking Day for Fitness -  като инструмент за безопасни улици около училища и детски заведения". Обучението ще се проведе на 26-ти януари с начален час 15:30ч. Всички учители от училището ще присъстват.

Подробности: тук

                                                                                         ******************************************

Просвета - София ООД ще проведе обучение на тема "Успешна подготовка за национално външно оценяване в 4. клас". Обучението ще се проведе на 28 и 29.01.2023г.. Ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                       ******************************************

Просвета - София ООД ще проведе обучение на тема "Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален  етап".  Обучението ще се проведе на 28.01 - първа част и 04.02.2023г. - втора част. Ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                       ******************************************

Клет България ООД ще проведе обучение на тема "Оценъчна работилница за начален етап". Обучението ще се проведе на 02.02.2023г. от 10:00ч.. Ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                       ******************************************

Клет България ООД ще проведе обучение на тема " Образователни ресурси за 2. клас по английски език от Oxford University Press". Обучението ще се проведе на 09.02.2023г. от 16:00ч.. Ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                       ******************************************

СУ "Св. Климент Охридски" ще проведе обучение на тема " Иновативни методи на работа с учениците от начален етап - проектно базирано обучение, екипна работа, прилагане на междупредметни връзки в обучението". Обучението ще се проведе на 25.02.2023г. от 9:30ч.. Ще присъстват 3 преподаватели от училището.

Подробности: тук

                                                                                      ******************************************

РУО Кюстендил ще проведе обучение на тема "Компютърно моделиране в началното училище". Обучението ще се проведе на 17.03.2023г. от 9:30ч.. Ще присъстват 2 преподаватели от училището.

Подробности: тук

                                                                                      ******************************************

РУО Кюстендил ще проведе обучение за учители по български език и литература на тема "Оценяване на резултатите от обучението - актуални методи и форми". Обучението ще се проведе на 18.03.2023г. от 9:00ч.. Ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                      ******************************************

Просвета - София АД ще проведе обучение на тема "STREАM урокът в съвременното обучение - предизвикателства и практически насоки". Обучението ще се проведе на 18.03 и 19.03.2023г. от 10:00ч.. Ще присъстват 2 преподаватели от училището.

Подробности: тук

                                                                                    ******************************************

Клет България ООД ще проведе обучение на тема "Работа с деца със СОП". Обучението ще се проведе на 15.03 от 17:00ч.. Ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                     ******************************************

Медицински център Здраве и жизненост ЕООД ще проведе обучение на тема "Академия първа помощ". Обучението ще се проведе на 07.04.2023г. от 9:00ч.. Ще присъстват 20 преподаватели от училището. Курсът е разделен на два модула - присъствен и дистанционен. Присъственият включват лекционна и практическа част в рамките на един ден:

• Лекционен модул: Особености на оказване на първа помощ; Какво трябва да има в аптечката ни; Основни принципи се оказват на първата помощ; Проверка на общото състояние на пострадалия; Пострадал в безсъзнание - с дихателна и сърдечна дейност; Кардиопулмонална реанимация - техника, принципи;Травми - основни положения и реакции; Травми, видове травми- глава, крайници, торс; Кръвотечения - артериално, венозно; Кръвотечения - умерено, силно; Изгаряния; Задавяне.

• Практически модул: Изследване на пострадал; Техника на обдишване; Техника на сърдечен масаж; Обездвижване на пострадал; Техники на шиниране; Техники на кръвоспиране 

Подробности: тук

                                                                                    ******************************************

Националният център за повишаване клалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучение на тема "Повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране". Обучението ще се проведе на 24.04-26.04.2023г. в гр. Банкя, а на обучението ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                   ******************************************

Трета пролетна академия на СРСНПБ ще проведе обучение на тема "СТЕМ и още нещо". Обучението ще се проведе на 02.05-04.05.2023г. в гр. Поморие, а на обучението ще присъства 1 преподавател от училището.

Подробности: тук

                                                                                    ******************************************

Клет България ООД ще проведе обучение на тема "Осигуряване на интерактивно работно пространство за STEM обучение в направление природни науки". Обучението ще се проведе на 13.05 от 10:00ч.. Ще присъстват 2 преподаватели от училището.

Подробности: тук