ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Проекти, в които училището участва през учебната 2023/2024 година

 1.  "Равен достъп до училищното образование в условията на криза";
 2. АПСПО;
 3. "Образование за утрешния ден";
 4. "Успех за теб";
 5. НП "Занимания по интереси";
 6. НП "Заедно в изкуствата и спорта";
 7. НП "Ученически олимпиади и състезания";
 8. НП " Информационни и комуникационни технологии (ИКТ ) в системата на предучилищното и училищното образование"
 9. НП "Без свободен час"
 10. НП "Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците", Модул 2
 11. НП "България - образователни маршрути"

 

Проекти, в които училището участва през учебната 2022/2023 година: 

1. Национална програма "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

2. Национална програма "Занимания по интереси"

3. Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

4.Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" - Модул 5: "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

5. Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" - Етап 2: Кандидатстване за компютърна техника

6. Национална програма "Мотивирани учители и квалификация" - Модул 2: Ресурсен учител

7. Национална програма "Заедно за всяко дете" - Модул: Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот

8. Национална програма "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

9. Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

10. Национална програма "Без свободен час"

11. Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" 

 

 

 

Проекти, в които училището участва през учебната 2021/2022 година:

1. "Подкрепа за успех"

2. Национална програма "Занимания по интереси"

3. Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

4. Национална програма "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"