ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Административни услуги

 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити 

тук

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование <тук >

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование <тук> 

Задължителна информация <тук>

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.<тук>

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава <тук>

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи <тук>