ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница

Административни услуги

 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити 

тук

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование <тук >

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование <тук> 

Задължителна информация <тук>

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.<тук>

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава <тук>

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи <тук>