ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Документи

 

2023/2024 учебна година

Правилник за дейността на училището 2023/2024

Правилник за дейността на училището - актуализация

 Учебен план 1 а клас

Учебен план 1 б клас

Учебен план 2 а клас 

 Учебен план 2 б клас

 Учебен план 3 а клас

Учебен план 4 а клас

Учебен план 5 а клас

Учебен план 6 а клас

Учебен план 7 а клас

Стратегия  за развитие 2023/2024

Годишен план 2023/2024 

Дневен режим на училището 2023/2024

Седмично разписание на часовете за 1 учебен срок 2023/2024

Седмично разписание на часовете на 1 - 4 клас за 1 учебен срок 2023/2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в ЦОУД

График за консултации на учителите по учебни предмети 2023/2024

Механизъм срещу разпространението на наркотични вещества

Дневен режим на училището

Заявление от родител за отсъствие на ученик

Седмично разписание на часовете 5-7 кл. 2 срок

Седмично разписание на часовете 1-4кл. 2 срок

 График за консултации на учителите по предмети 2 срок

График за консултации в ЦОУД 2 срок

График за провеждане на контролни и класни за 2 учебен срок

Информация за работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП

Информация и график за работа на комисията за прием на ученици с хронични заболявания