ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Документи

 

 

2021/2022 учебна година

 Правилник за дейността на училището 2021/2022 г.

Училищни учебни планове за 2021/2022 година

Годишен план 2021/2022

 Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи 2021/2022

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022

 Програма за равни възможности 2020/2021

Програма за превенция от ранно отпадане

Правилник за дейността на училището

Актуализация на стратегия за 2020/2021

Годишен план 2020/2021 

 Учебни планове 2020/2021

 Стратегия за развитие ОУ "Св. Климент Охридски" 2021/2022

 

2022/2023 учебна година 

Правилник за дейността на училището 2022/2023

Програма за гражданско, здравно и екологично възпитание за 2022/2023

Годишен план 2022/2023

Етичен кодекс 2022/2023

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023

Програма за предоставяне на равни възможности за децата 2022/2023

Стратегия за развитие 2022/2023

График за контролни и класни работи за 1 уч. срок

График за провеждане на консултации с ученици и родители за 1 уч. срок

График за провеждане на консултации с учителите за 1 уч. срок

График за използване на физкултурния салон за 1 уч. срок

График за използване на стая №17 за 1 уч. срок

График за дежурство на учителите за 1 уч. срок

Училищен учебен план

Програма за превенция на ранното напускане от училище

Седмични разписания за 1 учебен срок

График за класните и контролни работи през 2 уч.срок

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за 2 уч. срок

График за консултации на учителите по учебни предмети за 2 уч. срок

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в ЦОУД през 2 уч. срок

Дневен режим на училището за 2 уч. срок

Седмично разписание на часовете за 2 уч. срок

Заповед за къпането и плуването на граждани и гости на общината във всички неохраняеми водни площи - язовири, канали, малки водоеми и други водохранилища 

 2023/2024 учебна година

Правилник за дейността на училището 2023/2024

Учебен план 1 а клас

Учебен план 1 б клас

Учебен план 2 а клас

Учебен план 2 б клас

Учебен план 3 а клас

Учебен план 4 а клас

Учебен план 5 а клас

Учебен план 6 а клас

Учебен план 7 а клас

Стратегия за развитие 2023/2024

Годишен план 2023/2024

Дневен режим на училището за първи срок на уч. 2023/2024 г.

Седмично разписание на часовете за първи учебен срок през уч. 2023/2024

Седмично разписание на часовете за първи учебен срок I - IV клас през уч. 2023/2024 г.

График за провеждане на класни и контролни работи за 2023-2024

График за провеждане на часа за консултации на родители и ученици и водене на училищната документация

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в ЦОУД 

График за консултации на учителите по учебни предмети 2023/2024