ОУ "Св. Климент Охридски"
град Дупница
Основно меню

Математиката - лесна и интересна

Клубът се ръководи от Гергана Димитрова - математик,  ЗДУД и учител. Целите на групата са:

Повишаване на индивидуалните постижения по математика на учениците чрез:

Формиране на положително отношение към математиката, създаване на интерес и мотивация на учениците за придобиване на математически знания и умения.

Развиване на наблюдателност, въображение и концентрация на мисленето.

Преодоляване на пропуските в знанията и уменията на учениците за десетичните и обикновените дроби, техните основни свойства, връзката между и съответните алгоритми за действията събиране, изваждане, умножение и деление.

Отстраняване на натрупаните дифицити в знанията и уменията на учениците за понятието процент и видовете задачи свързани с проценти  и част от число.

Усвояване на действието степенуване и на операциите с рационални числа, техните основни свойства и приложения.

Усвояване на умения  да извършва действия с рационални числа и да пресмята  стойности  на числови изрази, съдържащи рационални числа.

Разширяване на знанията за равнинни фигури и пространствени тела. Формиране на умения за пресмятане на лица и обеми.

Усвояване на част от операциите с многочлени.

Формиране на умения за практически приложения на знанията за пропорции.

Показване на практическа приложимост на изучените знания чрез изявяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

Стимулиране на творчески изяви и успешно представяне на НВО. Формиране на умения за работа в екип.

II. Очаквани резултати:

1.  Да усвоят задължителния минимум от знания и умения по темите:

– Действия с обикновени и десетични дроби;

– Проценти;

– Степени;

– Рационални числа;

– Пропорции;

– Ръбести и фалчести тела;

– Цели изрази.

2. Да притежават математическа компетентност за познавателно, комуникационно и аналитично ниво, като се развие способността и желанието на ученика да използва математически методи на мислене и на представяне чрез  формули, модели, графики, диаграми.

3. Да притежават набор от познавателни и практически умения, необходими за решаване на задачи и проблеми чрез подбор и прилагане на основни математически методи и инструменти.